واریز وجه به حساب واریز وجه به حساب

           عنوان فرآیند : واریز وجه به حساب                                       دایره : خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت فرم تکمیل گردیده توسط مشتری متصدی امور بانکی 1  
2 کنترل فرم و شمارش و کنترل وجه دریافتی متصدی امور بانکی 2  
3 بررسی مبلغ(بیش از 150 میلیون ریال(1)، کمتر از 150 میلیون ریال(2)) متصدی امور بانکی 0  
4 ثبت اطلاعات مربوط به فرم CTR و دریافت رمز برای واریز(1) متصدی امور بانکی 5  
5 واریز به حساب مشتری ، چاپ ، مهر ، امضا و تحویل نسخه دوم(2)(1) متصدی امور بانکی 3  
6 چاپ یک نسخه از فرم CTR و بایگانی آن(1) متصدی امور بانکی 1  
جمع کل 12 0
بازه زمانی بین 6 و 12 می‌باشد. زمان میانگین 9  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:46

مطالب مرتبط مطالب مرتبط