صورتحساب صورتحساب

                                           عنوان فرآیند: صورتحساب                      دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری مبنی بر ارائه صورتحساب +کارت ملی متصدی امور بانکی 0.5  
2 کنترل و احراز هویت متصدی امور بانکی 0.5  
3 بررسی صورتحساب(بیش از سه ماه(1)، کمتر از سه ماه(2)) متصدی امور بانکی 0  
4 چاپ گزارش مربوط به حساب، مهر(شعبه) و امضا (1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
5 چاپ گزارش مربوط به حساب، مهر(شعبه) و امضا(2) متصدی امور بانکی 1  
6 ثبت سند و اخذ کارمزد(2)(1) متصدی امور بانکی 1  
جمع کل 4 0
بازه زمانی 3  می‌باشد. زمان میانگین 3  

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:46

مطالب مرتبط مطالب مرتبط