اصلاح مشخصات مشتریان حقیقی (CIF) اصلاح مشخصات مشتریان حقیقی (CIF)

                       عنوان فرآیند: اصلاح مشخصات مشتریان حقیقی(CIF)                                دایره: خدمات بانکی     
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت کارت ملی و شناسنامه (اصل و کپی) متصدی امور بانکی 0.5  
2 کنترل و احراز هویت متصدی امور بانکی 0.5  
3 بررسی مشخصات مشتری(ایجاد(1)، اصلاح(2)) متصدی امور بانکی 0  
4 واکشی اطلاعات مشتری(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0.5  
5 بررسی مشخصات مشتری نیاز به اصلاح شعبه دیگر (است(3) نیست(4))(2) متصدی امور بانکی 0.5  
6 تکمیل فرم مخصوص اصلاح مشخصات مشتری و اخذ امضا از مشتری(3) متصدی امور بانکی 3  
7 بررسی، تایید و امضا(3) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0.5  
8 فکس به شعبه مربوطه(3) متصدی امور بانکی 2  
9 ویرایش مشخصات مشتری و چاپ(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی 3  
10  کنترل مشخصات ثبت شده و امضا(4)(3)(2)(1) مشتری 1  
11 بررسی و تایید فرمCIF (مهر و امضا)(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی 0.5  
12 بررسی و تایید نهایی فرم CIF (مهر و امضا)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0.5  
13 بایگانی مدارک(4)(3)(2)(1) بایگان 1  
جمع کل 13.5 0
بازه زمانی بین 7 و 13.5 می‌باشد. زمان میانگین 9.5  
توضیحات: اصلاح مشخصات شناسنامه ای در شعبه مقصد انجام گردیده و اطلاعات غ شناسنامه ای در هر شعبه ای قابل اصلاح می باشد.    

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:46

مطالب مرتبط مطالب مرتبط