افتتاح حساب (بلندمدت،کوتاه مدت و قرض الحسنه) افتتاح حساب (بلندمدت،کوتاه مدت و قرض الحسنه)

                 عنوان فرآیند: افتتاح حساب (بلندمدت،کوتاه مدت و قرض الحسنه)                            دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت کارت ملی و شناسنامه (اصل و کپی) متصدی امور بانکی 1.00  
2 کنترل و احراز هویت متصدی امور بانکی 1.00  
3 تکمیل فرم +فیش واریزی مشتری 5.00  
4 اسکن نمونه امضای مشتری متصدی امور بانکی 2.00  
5 افتتاح حساب، تایید مدارک افتتاح حساب، ثبت سند کارمزد صدور کارت یا دفترچه(مهر و امضا) متصدی امور بانکی 4.00  
6 بررسی حساب(کوتاه مدت و قرض‌الحسنه(1)، بلند‌مدت(2)) متصدی امور بانکی 0.00  
7 بررسی درخواست(صدور کارت(3)، صدور دفترچه(4))(1) متصدی امور بانکی 0.00  
8 صدور دفترچه(4)(1) متصدی امور بانکی 1.00  
9 صدور کارت(3)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3.00  
10 تکمیل فرم صدور کارت(3)(1) مشتری 1.00  
11 بررسی و امضا(3)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0.50  
12 صدور برگه سپرده بلند‌مدت و امضای آن(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2.00  
13 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه 0.50  
14 کنترل و تایید نهایی مدارک افتتاح حساب(مهر و امضا)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1.00  
15 بایگانی مدارک(4)(3)(2)(1) بایگان 2.00  
جمع کل 24.00 0.00
بازه زمانی بین 17 و 20.5 می‌باشد. زمان میانگین 18.70  

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:47

نقشه سایت نقشه سایت