انتقال حساب‌های تعهدی (وارده سیستم نوین) انتقال حساب‌های تعهدی (وارده سیستم نوین)

              عنوان فرآیند: انتقال حساب‌های تعهدی (وارده سیستم نوین)                                                 دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 بررسی و دستور انجام کار بر روی نامه ارسالی از شعبه مبدا رئیس یا معاون شعبه  1  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان 1  
3 بررسی مدارک و مستندات ارسالی از شعبه مبدا رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
4 دریافت مدارک و فرآیند k40 رئیس یا معاون خدمات بانکی  9.5  
5 بررسی و احراز هویت مشتری و تایید مدارک رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
6 ثبت اطلاعات مشتری در سیستم نوین و اخذ شماره حساب،ثبت سند مرکز ارسالی از شعبه مبدا،ثبت گردش عملیات حساب انتقالی (دیسکت یا دستی) رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
7 تکمیل فرم جدید اطلاعات مشتریان  مشتری 2  
8 صدور دفترچه حساب و الصاق فرم جدید مشتری به سوابق قبلی  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
9 اسکن نمونه امضاء و بایگانی مدارک حساب در کلاسور مربوطه  متصدی امور بانکی  4  
جمع کل  34.5 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:47

مطالب مرتبط مطالب مرتبط