درخواست فعالسازی اینترنت بانک VTMS درخواست فعالسازی اینترنت بانک VTMS

           عنوان فرآیند: درخواست فعالسازی اینترنت بانک VTMS                                   دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست شفاهی مشتری مبنی بر درخواست اینترنت‌بانک، کارت ملی و ارائه توضیحات لازم به مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 بررسی و احراز هویت مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
3 بررسی CIF مشتری(نیاز به ایجاد و اصلاح دارد(1)، ندارد(2))   رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
4 فرآیند K40(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  9.5  
5  ثبت در سیستم و چاپ قرارداد(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
6 بررسی و امضا ذیل قرارداد(2)(1) مشتری  1  
7 دریافت هزینه تمبر(2)(1) متصدی امور بانکی   2  
8 الصاق تمبر و مهر و امضا(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
9 بررسی امضای کاربر ارشد(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
10 بایگانی فرم(2)(1) بایگان 2  
جمع کل 23 0
بازه زمانی بین 13.5 و 23 می‌باشد. زمان میانگین 18.3  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:49