انسداد چک های مشتریان انسداد چک های مشتریان

               عنوان فرآیند: انسداد چک‌های مشتریان                                     دایره : خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت فرم ماده 14 به علت(چک مفقودی، سرقت، جعل و ... ) توسط مشتری (صادر‌کننده چک، ذینفع و وکیل)  رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی و دستور انجام کار بر روی درخواست متقاضی  رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان 1  
4 انسداد موقت چک به مدت یک هفته رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
5 دریافت نامه(مراجع قضائی) از مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 7
6 بررسی و دستور انجام کار بر روی درخواست متقاضی  رئیس یا معاون شعبه  1  
7 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان 1  
8 انسداد چک‌های درخواست شده در فرم  رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
9 تهیه کپی از فرم فوق و بایگانی و تسلیم اصل فرم ماده 14 به مشتری جهت ارائه به دادگاه رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
جمع کل  12 7
توضیحات: اخذ کارمزد به صورت اتوماتیک از حساب کسر می‌گردد.

 

دریافت تصویر
تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:50

مطالب مرتبط مطالب مرتبط