انسداد حساب‌های مشتریان در قبال نامه قضایی انسداد حساب‌های مشتریان در قبال نامه قضایی

                     عنوان فرآیند: انسداد حساب‌های مشتریان در قبال نامه قضایی                                               دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 بررسی و دستور انجام کار بر روی نامه ارسالی از مراجع قضایی  رئیس یا معاون شعبه  2  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه   بایگان 1  
3 بررسی انسداد(1) یا صدور چک(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  0  
4 انجام عملیات انسداد حساب‌های مذکور(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
5 برداشت از حساب و صدور چک رمزدار به حساب مورد نظر(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
6 بررسی و امضای چک(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
7 تحویل به یکی از همکاران جهت ارائه به بانک مورد نظر جهت واریز به حساب مورد تقاضای قوه قضائیه(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 30  
8 اخذ پرینت از وضعیت مسدودی،مهر و امضا پرینت،الصاق پرینت مسدودی حساب یا صدور چک به نامه،بایگانی جهت ارسال نامه به مرجع قضائی(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
9 تهیه نامه به مرجع قضائی(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
10 بررسی و امضای نامه(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  1  
11 بایگانی نامه و موارد درخواستی و دریافت نامه جهت ارسال به مرجع قضائی(2)(1) بایگان 3  
جمع کل 58 0
بازه زمانی بین 24 و 56 می‌باشد. زمان میانگین 40  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:51

مطالب مرتبط مطالب مرتبط