خروج از لیست سیاه و رفع مسدودی کارت‌های بانکی خروج از لیست سیاه و رفع مسدودی کارت‌های بانکی

     عنوان فرآیند: خروج از لیست سیاه و رفع مسدودی کارت‌های بانکی       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت فرم تکمیل گردیده تقاضای خروج از لیست سیاه مشتری و کارت ملی رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی، تأیید فرم و احراز هویت مشتری   رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
3 بررسی وصدور دستور انجام کار بر روی فرم خروج از لیست سیاه  رئیس یا معاون شعبه  0.5  
4 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه بایگان 1  
5 انجام عملیات ، مهر و امضا رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
6   بایگانی بایگان 1  
جمع کل 7.5 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:51

مطالب مرتبط مطالب مرتبط