انجام عملیات مربوط به یارانه مشتریان انجام عملیات مربوط به یارانه مشتریان

          عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به یارانه مشتریان         دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 ورود به سیستم رفاهی و ثبت مشخصات و شماره حساب متقاضی و ذخیره اطلاعات فوق  رئیس یا معاون خدمات  بانکی  3  
2 اخذ چاپ تأیید اطلاعات ذخیره شده و تسلیم نسخه چاپ شده به مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
جمع کل 4 0
توضیحات : مشتری باید حساب داشته باشد یا اقدام به افتتاح حساب نماید.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:51

مطالب مرتبط مطالب مرتبط