نحوه برخورد با چک مفقودی رمزدار نحوه برخورد با چک مفقودی رمزدار

                        عنوان فرآیند: نحوه برخورد با چک مفقودی رمزدار                           دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت فرم تکمیل گردیده فقدان چک رمزدار بانکی در شعبه صادر کننده چک  رییس یا معاون خدمات بانکی  2  
2 بررسی و احراز هویت مشتری و تطبیق اطلاعات با سوابق موجود در شعبه و تایید فرم مربوطه  رییس یا معاون خدمات بانکی  4  
3 بررسی و دستور انجام کار  رییس یا معاون شعبه  2  
4 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه  بایگان  1  
5 استعلام از شعبه بانک ذینفع مبنی بر واریز یا عدم واریز وجه چک به حساب ذیربط و کنترل پاسخ شعبه رییس یا معاون خدمات بانکی  5  
6 ارایه فرم تعهد نامه فقدان چک رمزدار بانکی و دریافت آن و صدور سند کارمزد رییس یا معاون خدمات بانکی  3  
7 ثبت سند کارمزد و ارجاع به رییس یا معاون خدمات بانکی متصدی امور بانکی 2  
8 ابطال چک قبلی و صدور چک جدید  رییس یا معاون خدمات بانکی  5  
9 بررسی، مهر و امضا رییس یا معاون شعبه  0.5  
10 کنترل فرم و اخذ امضای دوم مبنی بر تایید تحویل چک  مشتری 1  
جمع کل 25.5 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:52