نحوه برخورد با چک مفقودی کلیه شعب نحوه برخورد با چک مفقودی کلیه شعب

           عنوان فرآیند: نحوه برخورد با چک مفقودی کلیه شعب                         دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت فرم تکمیل گردیده فقدان چک رمزدار بانکی در شعبه صادر کننده چک  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 احراز هویت مشتری و تطبیق اطلاعات با سوابق موجود در شعبه و تایید فرم مربوطه  رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
3 بررسی و دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  3  
4 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه و ارائه فرم به مشتری  بایگان  1  
5 دریافت حکم انسداد چک از مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 7
6 بررسی و صدور دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  2  
7 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه   بایگان  1  
8  انسداد موقت چک مفقودی  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
9 دریافت حکم ابطال چک رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 14
10 بررسی و دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  2  
11 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه   بایگان  1  
12 ابطال و صدور مجدد چک بعد از تسلیم حکم ابطال چک به شعبه توسط مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
13 بررسی، مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه  0.5  
14 کنترل فرم و اخذ امضای دوم مبنی بر تایید تحویل چک  مشتری 1  
جمع کل 25 21

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:52

مطالب مرتبط مطالب مرتبط