انسداد حساب‌های مشتریان در قبال افتتاح سپرده رها (فک رهن) انسداد حساب‌های مشتریان در قبال افتتاح سپرده رها (فک رهن)

           عنوان فرآیند: انسداد حساب‌های مشتریان در قبال افتتاح سپرده رها (فک رهن)           دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 ارجاع مشتری از دایره وام به خدمات بانکی دایره وام و وصول مطالبات 1  
2 افتتاح سپرده یکساله "رها" (فرآیند K45) متصدی امور بانکی  18.7  
3 اخذ اصل سپرده از مشتری و ارجاع آن به همراه درخواست انسداد حساب فوق به دایره خدمات بانکی   دایره وام و وصول مطالبات 1  
4 انجام عملیات انسداد حساب ، اخذ پیرینت صورت وضعیت انسداد حساب ،ثبت اسناد انتظامی سپرده مسدود شده ، ارجاع یک نسخه از اسناد ثبت شده و کپی سپرده مسدود شده به دایره وام و وصول مطالبات بایگانی اصل سپرده در گاوصندوق  رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
جمع کل 30.7 0
توضیحات: در حساب رها کارمزدی بابت انسداد حساب اخذ نمی‌گردد.
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:53

مطالب مرتبط مطالب مرتبط