چک های عهده عادی چکاوک چک های عهده عادی چکاوک

                    عنوان فرآیند: چکهای عهده عادی چکاوک                                     دایره : خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 چاپ هر کدام از چک‌های عهده پاس و برگشت زدن چک‌های عهده و تعیین وضعیت چک‌های عهده در سیستم چکاوک  رئیس یا معاون خدمات بانکی  4  
2 کنترل چک‌های پاس شده در متمرکز و نوین با سامانه چکاوک  رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
3 بررسی و تأیید سند انتقال چک‌های عهده،ثبت سند در سیستم نوین،ارسال سند به مرکز،چاپ سند اتوماتیک،الصاق سند اتوماتیک به سند انتقال چک‌های عهده و هر کدام از چک‌ها و مهر و امضای نفر اول و دوم   رئیس یا معاون خدمات بانکی  7  
4 بررسی، مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه 2  
جمع کل 18 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:55

مطالب مرتبط مطالب مرتبط