تحویل چک های واگذاری به مشتری تحویل چک های واگذاری به مشتری

                  عنوان فرآیند: تحویل چک‌های واگذاری به مشتری                          دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست مشتری مبتنی بر ارائه برگه زرد  رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
2 کنترل چک، برگه زرد و مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
3 ثبت در سیستم چکاوک نوین جهت تحویل چک (خارج کردن از سیستم)  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
4 وارد کردن مشخصات چک و تحویل گیرنده در دفتر و ابطال مهر چکاوک رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
5 بررسی و امضای مشتری در دفتر تحویل چک مشتری 0.5  
6  تحویل چک و امحای برگه زرد رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
جمع کل 4 0
توضیحات : در مواقع چک برگشتی الصاق گواهی عدم پرداخت الزامی است .

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:57

مطالب مرتبط مطالب مرتبط