چک‌های رمزدار عهده چک‌های رمزدار عهده

                              عنوان فرآیند: چک‌های رمزدار عهده                  دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 کنترل چک‌ عهده متمرکز   رییس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
2 چاپ و تعیین وضعیت و ارسال سند اتوماتیک به مرکز  رییس یا معاون خدمات بانکی 1.5  
جمع کل 2 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:59