چک‌های رمزدار واگذاری چک‌های رمزدار واگذاری

                    عنوان فرآیند: چک‌های رمزدار واگذاری                         دایره : خدمات بانکی                     
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 تکمیل فرم و درج کدملی پشت چک مشتری  1  
2 کنترل رمز چک با پویا رمز و کنترل چک  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
3 تماس تلفنی با شعبه صادر کننده چک جهت تأیید چک و کنترل امضای بین بانکی در سیستم نوین رئیس یا معاون خدمات بانکی  1.5  
4 ثبت در دفتر چک‌های رمزدار رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
5 ممهور نمودن ظهر چک به مهر چکاوک، ثبت در سیستم انتقالی داخلی و ارسال و چاپ سند،ثبت در سیستم انتقالی صادره و چاپ سند،واریز به حساب مشتری،مهر و امضای اسناد نفر اول رئیس یا معاون خدمات بانکی  6  
6 بررسی و امضای کاربر ارشد رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
جمع کل 11.5 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:59

نقشه سایت نقشه سایت