پرداخت سود اوراق مشارکت پرداخت سود اوراق مشارکت

                          عنوان فرآیند: پرداخت سود اوراق مشارکت                                         دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت اوراق مشارکت و کارت ملی(در زمان سررسید یا بعد از سررسید) متصدی امور بانکی  0.5  
2 کنترل اوراق و احراز هویت مشتری  متصدی امور بانکی  1.5  
3 جدا نمودن کوپن سود اعلام شده و نوشتن سند سود کوپن و امضاء سند متصدی امور بانکی  2  
4 پشت نویسی سند مربوطه مشتری  2  
5 بررسی و صدور دستور پرداخت سود کوپن  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
6  ثبت سند در سیستم و پرداخت وجه کوپن اوراق مشارکت به مشتری  متصدی امور بانکی  3  
جمع کل 11 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:1

مطالب مرتبط مطالب مرتبط