فروش اوراق مشارکت فروش اوراق مشارکت

                      عنوان فرآیند: فروش اوراق مشارکت                                دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست خرید اوراق مشارکت به صورت شفاهی همراه با ارائه کارت ملی متصدی امور بانکی 0.5  
2 کنترل و احراز هویت   متصدی امور بانکی 0.5  
3 تهیه سند فروش و تحویل به مشتری  در دو نسخه جهت پرداخت وجه و واریز وجه اسناد   متصدی امور بانکی 4  
4 پشت نویسی سند واریز  و ارائه به رئیس یا معاون خدمات بانکی مشتری  2  
5 کنترل سند، امضای آن و تحویل اوراق به مشتری   رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
جمع کل 10 0
توضیحات: چنانچه مشتری پس از انقضای مهلت فروش اوراق به بانک مراجعه نماید و شعب مجاز به فروش اوراق باشند مشتری موظف به پرداخت سود در فاصله زمانی آخرین روز مهلت قانونی فروش تا تاریخ خرید می‌باشد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 12:1

مطالب مرتبط مطالب مرتبط