بازخرید اوراق مشارکت بازخرید اوراق مشارکت

      عنوان فعالیت:  بازخرید اوراق مشارکت                                                            دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست بازخرید اوراق مشارکت به صورت شفاهی همراه با ارائه کارت ملی و اوراق مشارکت  متصدی امور بانکی 0.5  
2 کنترل اوراق مشارکت و احراز هویت   متصدی امور بانکی 1  
3 محاسبه سود اوراق تا تاریخ بازخرید اوراق و بازخرید اوراق و امضاء اسناد  متصدی امور بانکی 4  
4 پشت نویسی سند مربوطه مشتری  2  
5 کنترل سند و دستور پرداخت جهت پرداخت به مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی   1.5  
6 ثبت سند و پرداخت وجه به مشتری  متصدی امور بانکی 3  
جمع کل 12 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:2