نحوه برخورد با اصل و کوپن اوراق مشارکت مفقودی، سرقتی نحوه برخورد با اصل و کوپن اوراق مشارکت مفقودی، سرقتی

        عنوان فعالیت:  نحوه برخورد با اصل و کوپن اوراق مشارکت مفقودی، سرقتی                             دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست مشتری به شعبه فروشنده اوراق و اظهار کتبی مبنی بر مفقود شدن اوراق  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 بررسی و اخذ دستور رئیس یا معاون شعبه 1  
3 ثبت در دفتر نامه های وارده بایگان 1  
4 بررسی و تأیید کتبی فروش اوراق مفقود شده توسط  شعبه و تحویل آن به مشتری جهت ارائه به مراجع قضایی رئیس یا معاون خدمات بانکی  12  
5 دریافت نامه دستور قضائی مبنی بر انسداد اوراق بهادار مفقودی و عدم پرداخت وجه آن(اصل و کوپن) تا سررسید نهائی اوراق رئیس یا معاون خدمات بانکی 2 3
6 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 2  
7 ثبت در دفتر نامه های وارده بایگان 1  
8 انسداد اوراق مفقودی در سیستم رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
9  دریافت حکم (دادنامه) بطلان اوراق مفقودی از سوی مرجع قضائی رئیس یا معاون خدمات بانکی 2 7
10 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 2  
11 ثبت در دفتر نامه های وارده بایگان 1  
12 تهیه نامه جهت ارسال به مدیریت رئیس یا معاون خدمات بانکی 15  
13 بررسی و تایید جهت ارسال نامه رئیس یا معاون شعبه 2  
14  بازگشت نامه از مدیریت، بررسی و ارسال آن به دایره خدمات بانکی رئیس یا معاون شعبه 2  
15 دریافت نامه، اطلاع به مشتری و صدور سند و ارجاع به متصدی امور بانکی رئیس یا معاون خدمات  5  
16 ثبت سند، بازخرید اوراق و پرداخت وجه آن به ذینفع حکم قضایی  متصدی امور بانکی 4  
جمع کل 57 10
توضیحات 8: چنانچه مشتری به هر دلیل موفق به اخذ حکم ابطال قضایی نشده باشد می‌توان با اخذ وثیقه غیرمنقول یا ضمانت‎نامه بانکی و یا سپرده بلندمدت و کسب مجوز از اداره کل خزانه و مبادلات نسبت به پرداخت وجوه آن اقدام می‌گردد. 
توضیحات 9: مفقودی اصل و کوپن اوراق بازخریدی توسط همکاران، صرفاً با اخذ تعهدنامه محضری از همکاران و ارسال به اداره کل نقدینگی و خزانه داری امکان پذیر است.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 12:2

مطالب مرتبط مطالب مرتبط