خارج نمودن اوراق از وضعیت امانی خارج نمودن اوراق از وضعیت امانی

                    عنوان فرآیند: خارج نمودن اوراق از وضعیت امانی                     دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 ارائه تقاضا از طرف مشتری مبنی بر خارج نمودن اوراق از وضعیت امانی  مشتری  2  
2 بررسی و صدور دستور مبنی بر انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4 ثبت کارمزد،انجام عملیات خارج کردن اوراق از حالت امانی در سیستم،ثبت سند انتظامی، بایگانی در زونکن مربوطه،تحویل اوراق به مشتری    رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
جمع کل 9 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:3

مطالب مرتبط مطالب مرتبط