نگهداری اوراق مشارکت به صورت امانی در شعب نگهداری اوراق مشارکت به صورت امانی در شعب

                                      عنوان فرآیند: نگهداری اوراق مشارکت به صورت امانی در شعب                         دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 ارائه تقاضا از طرف مشتری مبنی بر نگهداری اوراق به صورت امانی (صرفاً اوراق فروش رفته توسط همان شعبه) مشتری  2  
2 بررسی و صدور دستور مبنی بر انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4 تکمیل فرم‌های مربوط به امانی کردن اوراق و الصاق تمبر مشتری  10  
5  ثبت در سیستم نوین  رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
6 ارائه یک برگ کپی قرارداد اوراق امانی به مشتری،ثبت اسناد و سند انتظامی،بایگانی اصل قرارداد در زونکن قراردادهای اوراق امانی ،نگهداری اوراق در صندوق شعبه رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
جمع کل 26 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:4

مطالب مرتبط مطالب مرتبط