دریافت صندوق امانات دریافت صندوق امانات

    عنوان فعالیت:  دریافت صندوق امانات                                      دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 درخواست کتبی مشتری مبنی بر دریافت صندوق  مشتری  2  
2 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه مبنی بر انجام کار   رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه بایگان 1  
4 احراز هویت مشتری و دریافت مدارک (شناسنامه، کارت ملی، 2 قطعه عکس) رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
5  استعلام از بانک مرکزی  رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
6 تکمیل فرم قرارداد اجاره صندوق  مشتری  5  
7 مکاتبه با شرکت طرح و پردازش غدیر جهت صدور کارت تردد رئیس یا معاون خدمات بانکی 10 14
8 دریافت کارمزدها،تخصیص صندوق،ثبت سند انتظامی،افتتاح صندوق امانات در سیستم نوین،ثبت در سیستم طرح و پردازش غدیر،تعریف اثر انگشت و تحویل کلیدها به مشتری،گرفتن عکس از مشتری و بارگذاری در سیستم غدیر  رئیس یا معاون خدمات بانکی  30  
جمع کل 57 14
مشتری باید حسابی در بانک مسکن داشته باشد.
4- استعلام چک برگشتی و تسهیلات 
14- انجام این مرحله مستلزم صدور کارت مشتری می‌باشد

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:4