فسخ صندوق امانات فسخ صندوق امانات

عنوان فعالیت: فسخ صندوق امانات                        دایره: خدمات بانکی   
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 درخواست فسخ صندوق امانات  مشتری  2  
2 بررسی و دستور مسئول شعبه  رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4 تخلیه اشیاء داخل صندوق  مشتری  10  
5 تحویل کارت و کلیدها،برگشت سند انتظامی،برگشت سند ودیعه،واریز ودیعه به حساب مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  15  
جمع کل 29 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:5

مطالب مرتبط مطالب مرتبط