حواله صادره حواله صادره

                    عنوان فرآیند: حواله صادره                        دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت فرم تکمیل گردیده متصدی امور بانکی  1  
2 ثبت در دفتر نامه‌های صادره، ثبت سند نقدی و انتقالی (در صورت نیاز اخذ کارمزد) و ارائه به رئیس یا معاون خدمات بانکی متصدی امور بانکی  3  
3 ثبت سند انتقالی صادره به طرفیت شعبه و دریافت رمز و ردیف،چاپ سند انتقالی صادره و مهر و امضا، اخد رمز در سیستم پویا رمز   رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
4 تلفن به شعبه مورد نظر و خواندن حواله و تکمیل فرم حواله صادره ،مهر و امضا و مهر"تلفن شد" رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
جمع کل 8 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:6

مطالب مرتبط مطالب مرتبط