حواله وارده حواله وارده

                                         عنوان فرآیند: حواله وارده                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 خواندن حواله از شعبه دیگر، تکمیل فرم حواله تلفنی وارده و  بررسی و تایید رمز پویا  رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
2 ثبت در دفتر حواله‌های وارده  رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
3 ثبت سند انتقالی وارده، ثبت سند انتقال داخلی، چاپ، بررسی، مهر و امضای اسناد نفر اول   رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
4 بررسی، مهر و امضای اسناد نفر دوم  رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
جمع کل 6 0
توضیحات: برای مبالغ بالای5/000/000 ريال تأیید کاربر ارشد اخذ می‌گردد (مرحله 2) 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:6

مطالب مرتبط مطالب مرتبط