گشایش و واریز اعتبارات اسنادی ریفاینانس(LC) گشایش و واریز اعتبارات اسنادی ریفاینانس(LC)

                          عنوان فرآیند : گشایش و واریز اعتبارات اسنادی ریفاینانس(LC)                                    دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 اخذ و بررسی مدارک مربوط (اساسنامه و ...) دایره خدمات ارزی  120  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 30  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 2  
4 تکمیل فرم استعلام(تسهیلات و چک برگشتی ) و استعلام کارت بازرگانی و ارسال به اداره آمار به صورت فیزیکی دایره خدمات ارزی  20 3
5 اخذ استعلام ماده 186 و صورتهای مالی و اخذ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  20 7
6 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
7 بررسی پاسخ اداره آمار جهت امکان انجام عملیات ارزی دایره خدمات ارزی  5  
8 بررسی پاسخ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  5  
9 اخذ استعلام های سیستمی دایره خدمات ارزی  20  
10 اعتبار سنجی  دایره خدمات ارزی  20  
11  بررسی در کمیسیون و تایید آن و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 30  
12 اخذ و بررسی مدارک لازم جهت گشایش اعتبارات اسنادی دایره خدمات ارزی  160  
13 ثبت اطلاعات مدارک ارائه شده در سامانه های مورد استفاده بانک(تعریف پروفرما،ثبت سفارش و بیمه نامه)  دایره خدمات ارزی  60  
14 درخواست تخصیص ارز و اخذ گواهی ثبت آماری( به میزان 110% مبلغ پیش دریافت مصوب) و اخذ کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  10 2
15 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
16 درخواست جهت خرید ارز(محاسبه و برداشت و ...) دایره خدمات ارزی  15 2
17 بررسی و تایید تایید کننده دوم 15  
18 اخذ وثیقه لازم از مشتری (اگر سفته باشد، ثبت سند انتظامی دارد) دایره خدمات ارزی  45  
19 درج اطلاعات اعتبارات اسنادی در سامانه های بانک دایره خدمات ارزی  60  
20 گشایش اعتبار اسنادی(ارسال MT700، ثبت اسناد حسابداری و ...) و اخذ کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  90  
21 بررسی و تایید تایید کننده دوم 20  
22 ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی دایره خدمات ارزی  25  
23 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
24 دریافت اسناد حمل از بانک کارگزار و بررسی آن ها دایره خدمات ارزی  160  
25 بررسی و تایید تایید کننده دوم 20  
26 درخواست تخصیص ارز  ( به میزان 110% مبلغ میان دریافت مصوب) و اخذ کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  10 2
27 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
28 درخواست جهت خرید ارز(محاسبه و برداشت و ...) دایره خدمات ارزی  15 2
29 بررسی و تایید تایید کننده دوم 15  
30 ثبت اطلاعات اسناد در سامانه های بانک و بانک مرکزی دایره خدمات ارزی  15  
31 اعلام قبولی یا عدم قبولی به بانک کارگزار و درخواست تاریخ اعلام تاریخ سررسید از بانک کارگزار در صورت قبولی اسناد دایره خدمات ارزی  25 1
32 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
33 اخذ کارمزدهای مربوطه و تسویه حساب دایره خدمات ارزی  5  
34 تحویل اسناد حمل به مشتری(تامین ارز،ثبت اسناد حسابداری و ...) دایره خدمات ارزی  45 1
35 بررسی و تایید تایید کننده دوم 15  
36 اخذ پروانه گمرکی و کنترل آن دایره خدمات ارزی  90  
37 بررسی و تایید تایید کننده دوم 30  
38 درخواست تخصیص ارز (در سررسید) و اخذ کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  10  
39 بررسی و تایید دایره خدمات ارزی  5  
40 درخواست جهت خرید ارز(محاسبه و برداشت و ...) دایره خدمات ارزی  15  
41 بررسی و تایید دایره خدمات ارزی  15  
42 ثبت اطلاعات در سامانه ،رفع تعهد و آزاد کردن وثیقه دایره خدمات ارزی  30  
43 ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت وجه به کارگزار در سامانه های بانک و بانک مرکزی دایره خدمات ارزی  90  
44 بررسی و تایید تایید کننده دوم 30  
جمع کل 1437 20
توضیحات : مشتری در ابتدا باید حساب داشته باشد.
توضیحات 9 : بررسی و صدور دستور انجام کار ممکن است در حدود اختیارات شعبه نبوده و بستگی به اخذ مجوز از ادارات ذیربط، سازمان‌ها یا مدیریت‌های شعب داشته باشد.
توضیحات 23: فرآیندها در حالت نرمال مدنظر قرار گرفته است و انجام هرگونه اصلاحات احتمالی ممکن است در این مرحله صورت گیرد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:12

مطالب مرتبط مطالب مرتبط