ثبت سفارش و بروات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد ثبت سفارش و بروات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد

                                      عنوان فرآیند : ثبت سفارش و بروات اسنادی بدون تعهد                                     دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 اخذ و بررسی مدارک مربوط (اساسنامه و ...) دایره خدمات ارزی  120  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 30  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 2  
4 تکمیل فرم استعلام(تسهیلات و چک برگشتی ) و استعلام کارت بازرگانی و ارسال به اداره آمار به صورت فیزیکی دایره خدمات ارزی  20 3
5 اخذ استعلام ماده 186 و صورتهای مالی و اخذ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  20 7
6 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
7 بررسی پاسخ اداره آمار جهت امکان انجام عملیات ارزی دایره خدمات ارزی  5  
8 بررسی پاسخ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  5  
9 اخذ استعلام های سیستمی دایره خدمات ارزی  20  
10 اخذ و بررسی مدارک لازم جهت ثبت سفارش بروات اسنادی دایره خدمات ارزی  160  
11 ثبت اطلاعات مدارک ارائه شده در سامانه های مورد استفاده بانک(تعریف پروفرما،ثبت سفارش و بیمه نامه)  دایره خدمات ارزی  60  
12 درج اطلاعات برات اسنادی در سامانه های بانک دایره خدمات ارزی  60  
13 ثبت سفارش برات اسنادی(ارسال MT700، ثبت اسناد حسابداری و ...) و اخذ کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  90  
14 بررسی و تایید تایید کننده دوم 20  
15 ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی دایره خدمات ارزی  25  
16 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
17 دریافت اسناد حمل از بانک کارگزار و بررسی آن ها دایره خدمات ارزی  160  
18 بررسی و تایید تایید کننده دوم 20  
19 ثبت اطلاعات اسناد در سامانه های بانک و بانک مرکزی دایره خدمات ارزی  15  
20 دریافت حق تمبر مالیاتی و کارمزدهای مربوطه دایره خدمات ارزی  30  
21 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
22 تحویل اسناد حمل به مشتری(ثبت اسناد حسابداری و ...) دایره خدمات ارزی  45 1
23 بررسی و تایید تایید کننده دوم 30  
جمع کل 952 11
توضیحات : مشتری در ابتدا باید حساب داشته باشد.
توضیحات 17: فرآیندها در حالت نرمال مدنظر قرار گرفته است و انجام هرگونه اصلاحات احتمالی ممکن است در این مرحله صورت گیرد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:13

مطالب مرتبط مطالب مرتبط