حواله صادره از محل ارز متقاضی(از محل حساب مشتری) حواله صادره از محل ارز متقاضی(از محل حساب مشتری)

                                  عنوان فرآیند : حواله صادره از محل ارز متقاضی(از محل حساب مشتری)                                     دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت و بررسی درخواست مشتری به همراه  فرمهای مورد نیاز جهت حواله دایره خدمات ارزی  15  
2 بررسی و اخذ دستور  رئیس یا معاون شعبه  10  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  2  
4 ثبت اسناد حسابداری مربوط به برداشت وجه و اخذ کارمزدهای مربوطه و ... دایره خدمات ارزی  30  
5 بررسی و امضای نفر دوم رئیس یا معاون شعبه  5  
6 تهیه و تنظیم MT103 دایره خدمات ارزی  20  
7 بررسی و امضا و ارسال حواله رئیس یا معاون شعبه  10  
جمع کل 92 0
توضیحات : مشتری در ابتدا باید حساب ارزی داشته باشد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:13

مطالب مرتبط مطالب مرتبط