حواله وارده حواله وارده

                                     عنوان فرآیند : حواله وارده                                         دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت حواله وارده و مبلغ حواله از اداره کل عملیات ارزی دایره خدمات ارزی  15  
2 ثبت اسناد حسابداری دایره خدمات ارزی  15  
3 بررسی و امضای نفر دوم رئیس یا معاون شعبه  10  
جمع کل 40 0
توضیحات : مشتری در ابتدا باید حساب ارزی یا ریالی داشته باشد.
توضیحات : در صورتی که نوع ارز حواله وارده و حساب مشتری یکی باشد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:14

مطالب مرتبط مطالب مرتبط