ارسال مدارک ضمانتنامه ارسال مدارک ضمانتنامه

                                     عنوان فرآیند : ارسال مدارک ضمانتنامه                                         دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت نامه متقاضی دایره خدمات ارزی     
2 بررسی اولیه و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه    
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان    
4 اخذ و بررسی مدارک مربوط (اساسنامه و ...) دایره خدمات ارزی  120  
5 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 30  
6 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 2  
7 تکمیل فرم استعلام(تسهیلات و چک برگشتی ) و استعلام کارت بازرگانی و ارسال به اداره آمار به صورت فیزیکی دایره خدمات ارزی  20 3
8 اخذ استعلام ماده 186 و صورتهای مالی و اخذ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  20 7
9 بررسی و تایید تایید کننده دوم 5  
10 بررسی پاسخ اداره آمار جهت امکان انجام عملیات ارزی دایره خدمات ارزی  5  
11 بررسی پاسخ استعلام کتبی از جامعه حسابرسان خبره ایران دایره خدمات ارزی  5  
12 اخذ استعلام های سیستمی دایره خدمات ارزی  20  
13 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 20  
14 تنظیم نامه،تهیه نسخه دوم دایره خدمات ارزی  50  
15 ثبت در دفتر نامه های صادره و ارسال مدارک به اداره کل عملیات ارزی بایگان 10  
جمع کل 307 10

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:14

مطالب مرتبط مطالب مرتبط