افتتاح حساب افتتاح حساب

 عنوان فعالیت: افتتاح حساب                 دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 اخذ و بررسی مدارک هویتی دایره خدمات ارزی 30  
2 استعلام بانک مرکزی (تسهیلات )  دایره خدمات ارزی 30  
3 ثبت مشخصات مشتری در سامانه MCDS ، چاپ آن و مهر و امضا دایره خدمات ارزی 10  
4 کنترل و تأیید آن  مشتری  5  
5 بررسی ، مهر و امضای نفر دوم رئیس یا معاون شعبه 10  
6 ثبت اطلاعات در سامانه جامع ارزی پویا به منظور دریافت کد مشتری از سامانه  دایره خدمات ارزی 30  
7 افتتاح حساب و واریز مبلغ وجه (حداقل 100 دلار برای حساب قرض‌الحسنه و 1000 دلار برای سپرده ) و تایید آن دایره خدمات ارزی 20  
8 بررسی و تایید نفر دوم رئیس یا معاون شعبه 15  
جمع کل 150 0 کار انتظار
توضیحات 1 : اگر شخص خارجی باشد جهت تخصیص کد فراگیر ، از سامانه اتباع بیگانه اخذ می گردد. 15 7
جمع کل 165 7

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:15

مطالب مرتبط مطالب مرتبط