خرید ارز خرید ارز

  عنوان فعالیت: خرید ارز                      دایره: خدمات ارزی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 اخذ و بررسی مدارک هویتی و درخواست دایره خدمات ارزی 15  
2 بررسی و اخذ دستور  رئیس یا معاون شعبه  5  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  5  
4 کنترل اسکناس ،شمارش و بسته بندی یا کنترل حواله دایره خدمات ارزی 15  
5  انجام عملیات خرید،کنترل و تأیید کننده اول  دایره خدمات ارزی 10  
6  کنترل و تأیید کننده دوم رئیس یا معاون شعبه  5  
7 پرداخت مبالغ ریالی به مشتری دایره خدمات ارزی 15   زمان تقریبی انجام کار
جمع کل 70 0 کار انتظار
توضیحات4 : اگر مبلغ بالای 10000 دلار باشد ، فرم پولشوئی در سیستم به صورت محرمانه تکمیل و به اداره پولشوئی ارسال می گردد. 10  
جمع کل 80 0
توضیحات4 : اگر از محل حساب در نظر گرفته شود مرحله 4 حذف می‌گردد.    

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:15

مطالب مرتبط مطالب مرتبط