برداشت از حساب برداشت از حساب

عنوان فعالیت: برداشت از حساب                        دایره: خدمات ارزی 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 اخذ و بررسی مدارک هویتی و درخواست دایره خدمات ارزی  15  
2 بررسی و اخذ دستور  رئیس یا معاون شعبه  5  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  2  
4 ثبت سند برداشت و تایید نفر اول  دایره خدمات ارزی  10  
5 بررسی و تایید نفر دوم تایید کننده دوم  2  
6 پرداخت ارز و اخذ رسید دایره خدمات ارزی  10  
جمع کل 44 0
توضیحات : به شرط اینکه افتتاح حساب با حواله وارده با منشا خارجی یا دریافت اسکناس بیگانه باشد در غیر این صورت عملیات خرید ارز انجام می شود.
توضیحات : اگر حواله منشا خارجی باشد، اخذ کارمزد تحویل اسکناس ضروری است.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:16

مطالب مرتبط مطالب مرتبط