تسهیلات جعاله 200میلیون ریالی تسهیلات جعاله 200میلیون ریالی

تعریف : جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل نامیده می شود.
با توجه به تعریف فوق در اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و جاعل قسمت عمده ای از عملیات موضوع قرارداد را به نمایندگی از سوی عامل ( بانک) برعهده می گیرد.
 
بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله برای موارد زیر می نماید.

تسهیلات جعاله بدون سپرده ( از محل اوراق ممتاز)
سقف تسهیلات :200 میلیون ریال

مدت بازپرداخت:5 سال
نرخ سود :17.5 درصد
روش خرید اوراق: مراجعه با یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری های فرابورس
اطلاع از آخرین قیمت اوراق مراجعه به آدرس اینترنتی:

http://www.irfarabourse.com 
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.
جعاله تعمیر : حفر یا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل ساختمان رنگ و نقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشی کاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان

 

انواع وثایق قابل قبول

الف- در قبال سفته :

*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر کارمند دولت یا یک کارمند دولت و یک دارنده پروانه کسب معتبر الزامی است.

ارائه گواهی کسر از حقوق  توسط تسهیلات گیرنده یا یکی از ضامنین الزامی می باشد.

ب- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک : (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر کارمند دولت یا یک کارمند دولت و یک دارنده پروانه کسب معتبر الزامی است.(ارائه گواهی کسر از حقوق توسط تسهیلات گیرنده یا یکی از ضامنین الزامی می باشد.)

ارائه سفته با یک ضامن کارمند دولت همراه با ارائه گواهی کسر از حقوق توسط تسهیلات گیرنده یا ضامن

ج- توثیق انواع سپرده نزد بانک مسکن:
*- میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود

د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
* - میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)

تا پايان  سال جاري اعطاي تسهيلات جعاله مسكن تا سقف 200 ميليون ريال از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تنهايي و يا توأم با تسهيلات جعاله باسپرده مشروط به عدم تجاوز سقف تسهيلات جعاله با سپرده از 50 ميليون ريال، با انواع وثايق مورد قبول بانك در اين تسهيلات و طبق مقررات موضوعه امكان‌پذير مي‌باشد. بر اين اساس اعطاي تسهيلات جعاله به متقاضياني كه حداكثر تا پايان شهريورماه سال جاري نسبت به تشكيل و تكميل پرونده تسهيلاتي اقدام نمايند امكان‌پذير خواهد بود.


توضيح 1: اعطاي تسهيلات جعاله تعمير و تكميل واحد مسكوني بر اساس اين بخشنامه (تسهيلات بيش از 100 و حداكثر 200 ميليون ريال) صرفاً در صورتي امكان‌پذير مي‌باشد كه تقاضاي استفاده از تسهيلات جعاله همزمان با تسهيلات فروش‌اقساطي خريد مسكن (اعم از تسهيلات انفرادي و يا زوجين) ارائه گرديده باشد.
ضمناً اعطاي تسهيلات جعاله با سقف مذكور همزمان با  تعويض وثيقه و يا انتقال مانده بدهي و تغيير نام مديون تسهيلات خريد نيز  امكانپذير مي‌باشد

توضيح 2: طرح صرفاً تا پايان سال جاري اجرايي می باشد.

تاریخ ویرایش1396/9/18- 9:17