اعلام فزونی یا کسری جهت تقویت یا تضعیف صندوق اعلام فزونی یا کسری جهت تقویت یا تضعیف صندوق

  عنوان فرآیند : 'اعلام فزونی یا کسری جهت تقویت یا تضعیف صندوق      دایره: خدمات ارزی      
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 ثبت درخواست در سیستم های مورد استفاده،ارسال سند مرکز صادره تنظیم  و تأیید کننده اول  دایره خدمات ارزی  15  
2 بررسی و تأیید تایید کننده دوم 10  
3 ثبت اسناد حسابداری و اخذ رسید دایره خدمات ارزی  10  
جمع کل 35 0
دریافت نمودار گردش کار

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط