انجام عملیات پایان روز انجام عملیات پایان روز

              عنوان فرآیند : انجام عملیات پایان روز                          دایره: خدمات ارزی   
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 تسعیر ارزی حساب‌ها و تأیید نفر اول دایره خدمات ارزی  10  
2  بررسی و تأیید تایید کننده دوم 5  
3 قطعی کردن سند ، تسویه ارقام رقم باز ، بستن پایان روز و انتقال اسناد به اداره کل عملیات ارزی دایره خدمات ارزی  20  
جمع کل 35 0

 

دریافت تصویر

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط