واریز اسکناس به حساب واریز اسکناس به حساب

عنوان فعالیت: واریز اسکناس به حساب                دایره: خدمات ارزی 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 اخذ و بررسی مدارک هویتی دایره خدمات ارزی  10  
2 اخذ مبلغ ارز ، کنترل ، شمارش و بسته بندی دایره خدمات ارزی  15  
3 انجام عملیات واریز توسط تنظیم کننده و تایید آن  دایره خدمات ارزی  10  
4 بررسی و تایید کننده دوم  تایید کننده دوم 2  
5 ارائه رسید واریز به مشتری  دایره خدمات ارزی  5  
جمع کل 42 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:16

مطالب مرتبط مطالب مرتبط