مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز برای اعطای تسهیلات آماده سازی طرح مسکن مهر

 

ردیف

شرح مدارک

بنیاد مسکن (در شهرهای زیر 25.000 نفر)

شرکت تعاونی

1

ارائه معرفی نامه

P

P

2

تفاهم نامه واگذاری زمین جهت آماده سازی طرح مسکن مهر

P

P

3

کپی برابر اصل شده سند مادر زمین یا برگه واگذاری

P

P

4

کپی برابر اصل شده نقشه تفکیکی زمین

P

P

5

کپی برابر اصل شده صورتمجلس تفکیکی زمین

P

P

6

ارائه نقشه آماده سازی زمین

P

P

7

کپی و اصل قرارداد(پیمان) مشارکت در اجرای طرح آماده سازی زمین - در صورتیکه طرف قرارداد با تعاونی معرفی شده ، شخص حقوقی دیگری باشد، بایستی مراتب واجد صلاحیت بودن شخص جهت آماده سازی توسط مسکن و شهرسازی اعلام گردد . درمواردیکه مدت قرارداد منقضی شده باشد ، مراتب پادار بودن قرارداد یا تمدید آن اعلام گردد . (در صورتی که بنیاد راساً اقدام به آماده سازی نماید ارائه قرارداد موضوعیت ندارد)

P

P

8

تمام صفحات فهرست اعضاء شرکت تعاونی باید ممهور به مهر و امضاء شرکت تعاونی بوده و واجد شرایط بودن آنها توسط سازمان مسکن و شهرسازی از طریق اداره کل تعاون و مسکن و شهرسازی تایید شده باشد .

 

P

9

ارائه گزارش ارزیابی از طرح آماده سازی زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی و بلامانع بودن پرداخت تسهیلات

P

P

10

تقاضای متقاضی مبنی بر تعداد واحد و مبلغ تسهیلات

P

P

11

صورتجلسه شرکت تعاونی مبنی بر تصویب اخذ تسهیلات موضوع آماده سازی توسط هیات مدیره شرکت

 

P

12

اصل و کپی اساسنامه شرکت تعاونی ممهور به مهر اداره تعاون استان

 

P

13

اصل و کپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

 

P

14

اصل و کپی آگهی تغییرات شرکت (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) در روزنامه رسمی کشور

 

P

15

اخذ تعهد نامه مبنی بر ارائه تغییرات بعدی در صاحبان امضاء شرکت به محض بروز به بانک

 

 

P

16

اخذ تعهد نامه مبنی براعلام تغییرات اعضای شرکت تعاونی یا گروه ساخت به محض بروز به بانک و عدم تقلیل تعداد اعضاء گروه (با قبول جانشین)

P

P

17

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) دارندگان امضاء مجاز در شرکت تعاونی (درسایر گروهها اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی)

 

P

18

افتتاح حسابجاری بنام شرکت تعاونی در تعاونی ها و یا حسابجاری مشترک در گروههای ساخت (به نام اعضاء)

P

P

19

واریز مبلغ 5 میلیون ریال به ازای هر عضو یا متقاضی

 

P

P

20

ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (استعلام دارایی با رعایت بخشنامه 60/47 مورخ 17/5/88)

 

P

21

تکمیل فرم تعهدنامه اشخاص حقوقی و ابطال تمبر مالیاتی

 

P

22

تکمیل فرم تقاضای تسهیلات شرکتهای تعاونی مسکن

 

P

23

تکمیل فرم درخواست تسهیلات مشارکت مدنی

P

P

24

تکمیل فرم (درخصوص قرض الحسنه اعطایی و حق صلح و انتفاع )

P

P

25

تکمیل پرسشنامه اعتباری بر اساس آخرین وضعیت متقاضی – حقیقی و حقوقی (نمونه 388/2)

 

P

26

برگ گزارش اطلاعات اعتباری (اشخاص حقوقی) (نمونه 389/2)

 

P

27

تکمیل فرم اطلاعات مربوط به سیستم وام و تسهیلات مشتریان به نام متقاضی

P

P

28

ارائه استعلام سابقه چک برگشتی ، تسهیلات بانکی و اشخاص مسدود الحساب به نام متقاضی

P

P

29

ارائه گزارش موجودی حسابجاری توسط شعبه ذیربط

P

P

 

 

مدارک مورد نیاز برای اعطای تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر

 

ردیف

شرح مدارک

بنیاد مسکن

شرکت تعاونی

گروه ساخت

انفرادی

1

ارائه معرفی نامه

P

P

P

P

2

درخواست کتبی متقاضی مبنی بر اخذ تسهیلات با ذکر تعداد واحد و مبلغ تسهیلات مورد نیاز برای هر واحد

P

P

P

P

3

کپی اساسنامه شرکت تعاونی ممهور به مهر اداره تعاون استان و اصل آن

 

P

 

 

4

اصل و کپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

 

P

 

 

5

اصل و کپی آگهی تغییرات شرکت (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) در روزنامه رسمی کشور

 

P

 

 

6

اخذ تعهد نامه مبنی بر ارائه تغییرات بعدی در صاحبان امضا شرکت به محض بروز به بانک

 

P

 

 

7

اخذ تعهدنامه مبنی بر اعلام تغییرات اعضاء شرکت تعاونی یا گروه ساخت به محض بروز به بانک و عدم تقلیل تعداد اعضاء گروه (با قبول جانشین)

 

 

P

 

8

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) دارندگان امضا مجاز و متقاضی (در سایر گروهها اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی)

P

P

P

P

9

صورتجلسه شرکت تعاونی مبنی بر تصویب اخذ تسهیلات موضوعه (احداث) توسط هیات مدیره شرکت

 

P

 

 

10

تمام صفحات فهرست اعضا شرکت تعاونی (که باید ممهور به مهر و امضاء شرکت تعاونی باشد.) یا گروههای ساخت و واجد شرایط بودن آنها توسط بنیاد مسکن از طریق اداره کل تعاون و مسکن و شهرسازی تائید شده باشد .

 

P

P

 

11

کپی برابر اصل شده سند مادر زمین یا برگه واگذاری

P

P

P

P

12

کپی برابر اصل شده سند زمین یا برگه واگذاری (همراه سند مادر و نقشه تفکیکی مصوب) و یا سایر وثایق مورد قبول بانک

P

P

P

P

13

کپی برابر اصل شده نقشه تفکیکی زمین

P

P

P

P

14

کپی برابر اصل شده صورتمجلس تفکیکی زمین (درصورت وجود) 

P

P

P

P

15

کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره زمین (درصورت وجود)

P

P

P

 

16

اصل و کپی پروانه ساختمانی

P

P

P

P

17

کلیه نقشه های معماری (شامل پلان ، برش و نما) و سایت پلان ممهور به مهرشهرداری – در ابعاد A3

P

P

P

P

18

کلیه نقشه های سازه مهر و امضا شده توسط مراجع ذیربط (شهرداری وسازمان نظام مهندسی)

P

P

P

P

19

نقشه جانمایی بلوکهای در حال احداث و مشخص نمودن نوع تیپ هر یک از بلوکها

P

P

 

 

20

اصل و کپی فرم اعلام عوارض زیر بنا جهت صدور پروانه و کپی فیشهای پرداختی عوارض مزبور و هزینه تهیه نقشه

P

P

P

P

21

تکمیل کامل فرم پرسشنامه انجام مشارکت واقعی

P

P

P

P

22

ارائه اصل و کپی قراداد آسانسور در صورت وجود

P

P

P

 

23

ارائه گواهی موضوع تبصره 186 قانون مالیاتهای مستقیم (استعلام دارایی با رعایت بخشنامه 60/47 مورخ 17/5/88)

 

P

P

 

24

تکمیل فرم تعهدنامه اشخاص حقوقی و ابطال تمبر مالیاتی

 

P

 

 

25

تکمیل فرم تقاضای تسهیلات شرکتهای تعاونی مسکن

 

 

P

 

 

26

تکمیل فرم درخواست تسهیلات مشارکت مدنی 

P

P

P

P

27

تکمیل فرم (درخصوص قرض الحسنه اعطایی و حق صلح و انتفاع)

P

P

P

P

28

تکمیل پرسشنامه اعتباری بر اساس آخرین وضعیت متقاضی- حقیقی و حقوقی (نمونه 388/2)

 

P

P

P

29

برگ گزارش اطلاعات اعتباری (اشخاص حقوقی) (نمونه 389/2)

 

P

P

 

30

تکمیل فرم اطلاعات مربوط به سیستم وام و تسهیلات مشتریان به نام متقاضی

 

P

P

P

31

ارائه استعلام سابقه چک برگشتی ، تسهیلات بانکی و اشخاص مسدود الحساب به نام متقاضی

 

P

P

P

32

ارائه گزارش موجودی حسابجاری توسط شعبه ذیربط

P

P

P

P