شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت

در مواردیکه پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر به صورت مشترک اقدام به احداث واحد مسکونی می نمایند، سقف تسهیلات قابل پرداخت برای احداث هر واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن به شرح  ذیل می‌باشد.
 
سقف تسهیلات: در تهران 800میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 400 میلیون ریال)
 در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 700 میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 350 میلیون ریال)
 در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 300 میلیون ریال)
 
نرخ سود دوران مشارکت :17.5 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی:17.5 درصد
مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
 
جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
- میزان سهم مالکین پلاک مورد مشارکت، تعیین کننده سهم ایشان در تأمین هزینه های ساختمانی و بالتبع آن تسهیلات بانکی خواهد بود. 
- فروش‌اقساطی سهم‌الشرکه بانک در طرح مذکور (به شرکا یا به غیر) منوط به رعایت مالکیت مشترک خریداران (پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر) در یک واحد مسکونی می‌باشد.
- انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش‌اقساطی سهم‌الشرکه بانک به غیر در طرح مذکور منوط به رعایت مالکیت مشترک خریداران (پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر) در یک واحد مسکونی می‌باشد.
- سهم هر یک از شرکاء بر روی یک واحد نمی تواند بیشتر از 400، 350 و 300 میلیون ریال  باشد. 
- پرداخت دو فقره تسهیلات (هریک به طور جداگانه تا سقف مقرر) از محل اوراق ممتاز جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی به متقاضیانی که پدر و مادر آنها فوت نموده و دارای همسر و فرزند نیز نمی‌باشند و قصد احداث واحد مسکونی به صورت مشترک با بستگان نزدیک خود ( از جمله خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه) را دارند صرفاً پس از اخذ مجوز از مدیریت مربوطه توسط شعبه ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط، امکانپذیر می‌باشد.
نکته : در مواردیکه طول دوره مشارکت از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.
 
پرداخت 2 فقره تسهیلات ساخت از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی:
 
در مواردی که زن و شوهر و یا هر کــدام از آنها به همراه فرزندشان به صورت مشترک اقدام به احـداث واحد مسکونـی می نمایند، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق ممتاز توأم با امتیاز حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن (با رعایت سقف و امتیاز تسهیلاتی هر یک از حساب ها) در شهر تهران 800 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 700 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال و سهم تسهیلاتی هر یک از افراد مزبور، 50 درصدِ ارقام فوق تعیین می گردد.
- بدیهی است رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط مورد تأکید می باشد. 
 
- در صورتی که امتیاز تسهیلاتی افراد مذکور از محل حساب های فوق کمتر از 50 درصدِ سقف تسهیلات مقرر (800، 700 و 600 میلیون ریال) باشد، امکان پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز به میزان این تفاوت میسر می باشد. 
 
- چنانچه امتیاز تسهیلاتی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان بیش از 50 درصد تعیین شده سهم متقاضی باشد، امکان استفاده وی از امتیاز مکتسبه مقدور می باشد لیکن باید توجه داشت که سقف مجموع تسهیلات قابل پرداخت،800، 700 و 600 میلیون ریال (با توجه به منطقه جغرافیایی) بوده، در صورت استفاده یکی از شرکا بیش از سهم تعیین شده (50% سقف مجموع)، تسهیلات قابل استفاده توسط شریک دیگر تنها به میزان تفاوت مبلغ استفاده شده تا سقف تسهیلات مقرر (800، 700 و 600 میلیون ریال) می باشد. 
تاریخ ویرایش1397/10/29- 11:39