تسهيلات جعاله تعميرات مسكن تسهيلات جعاله تعميرات مسكن

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
  • اصل و تصویرتمام صفحات سند مالکیت ملک که لزوماً باید به نام درخواست کننده تسهیلات باشد.
  • اصل و تصویر پایان کار ساختمانی
  • ارائه قبض برق و یا مستندات لازم جهت احراز کد پستی پلاک موضوع تسهیلات
  • اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه مالک /مالکین(تمام صفحات)
  • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ضامن/ضامنین(تمام صفحات)
  • مدارک شغلی و درآمد مالک ( تسهیلات گیرنده) شامل جواز کسب، فیش حقوقی و ...
  • اصل و تصویر وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
  • اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
  • فرم درخواست تکمیل و امضاء شده

بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تعمیر واحدهای مسکونی به واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند، مبادرت به پرداخت تسهیلات جعاله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط می نماید.
ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (متقاضی و ضامن)
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
- عدم وجود سابقه تسهیلات جعاله تسویه نشده روی پلاک موضوع تسهیلات
- قبول هزینه کارشناسی ملک توسط متقاضی
- تکمیل قرارداد داخلی و حسب مورد مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک

تاریخ ویرایش :1398/2/30- 10:32