ضمانت نامه ضمانت نامه

مدارک مورد نیاز ضمانتنامه

 

مدارک عمومی (حقیقی و حقوقی)

 1. تصویر پروانه کسب/پروانه بهره برداری/ گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری و یا سایر مجوزات قانونی قعالیت متقاضی
 2. تصویر اسناد مالکیت محل فعالیت
 3. تکمیل پرسشنامه اعتباری توسط متقاضی و ضامنین
 4. تصویر دعوتنامه یا فراخوان در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده
 5. تصویر قرارداد پیمانکاری منعقده بین ذینفع و ضمانت خواه یا تصویر ابلاغیه ارجاع کار صادره از سوی ذینفع در مورد ضمانت نامه های انجام تعهدات
 6. تصویر قرارداد منعقده در مورد ضمانت نامه های پیش پرداخت
 7. تصویر قرارداد منعقده به همراه مبلغ ضمانت نامه مورد نیاز در رابطه با ضمانت نامه های حسن انجام کار
 8. گزارش اطلاعات اعتباری
 9. عدم سابقه چک برگشتی

مدارک اختصاصی "اشخاص حقیقی"

 •  اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی متقاضی، ذینفعان واحد،ضامن یا ضامنین(در صورت لزوم)
 • ارایه وثایق مورد قبول بانک

مدارک اختصاصی"اشخاص حقوقی"

 • اصل و تصویر اساسنامه (در مورد شرکت های غیرسهامی ارایه شرکتنامه الزامی است)
 • اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل یکسال از مدت ثبت شرکت گذشته باشد)
 • اصل و تصویر آگهی تغییرات شرکت
 • تصویر اظهار نامه ثبت شرکت
 • ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل ، صاحبان امضای و ذینفعان واحد و سهامداران عمده بالای 10% .
 • اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت (با عنایت به آخرین صورت های مالی ، نسبت مالکانه شرکت می بایست به میزان 25% باشد. به عبارت دیگر حداقل 25% دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با صدور ضمانت نامه
 • سوابق فعالیت متقاضی ( ضمانت خواه) و ذینفع در موضوع قرارداد ضمانت نامه.
 • آخرین تراز آزمایشی متقاضی در دوره مالی جاری(ترجیحا پایان ماه)

 

تاریخ ویرایش1398/6/23- 10:58