ضمانت نامه ضمانت نامه

مدارک مورد نیاز "اشخاص حقیقی"

 •  اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی متقاضی، ذینفعان واحد،
 • ارائه وثایق مورد قبول بانک
 • اصل و تصویر مجوز فعالیت
 • اظهار نامه مالیاتی
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده 
 • اصل و تصویر قرارداد معتبر فی مابین متقاضی و ذینفع ( در خصوص ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده، آگهی یا دعوتنامه مربوطه)
 • سوابق فعالیت متقاضی (ضمانت خواه ) و ذینفع در موضوع قرارداد ضمانت نامه

  

"مدارک مورد نیاز "اشخاص حقوقی

 • اصل و تصویر اساسنامه (در مورد شرکت های غیرسهامی ارائه شرکتنامه الزامی است.)
 • اصل و تصویرآگهی تأسیس ثبتی شرکت (حداقل یکسال از مدت ثبت شرکت گذشته باشد)
 • اصل و تصویر آگهی تغییرات شرکت
 • ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل ، صاحبان امضاء و ذینفعان واحد .
 • اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت (با عنایت به آخرین صورت های مالی ، نسبت مالکانه شرکت می بایست به میزان 25% باشد. به عبارت دیگر حداقل 25% دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد) 
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده
 • - اصل و تصویر قرارداد معتبر فی مابین متقاضی و ذینفع ( در خصوص ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده، آگهی یا دعوتنامه مرتبط)
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با صدور ضمانت نامه
 • سوابق فعالیت متقاضی ( ضمانت خواه) و ذینفع در موضوع قرارداد ضمانت نامه.

 ضمانتنامه سندی است که به موجب آن بانک یا مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام کتبی ذینفع مبنی بر مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن در طول مدت اعتبار ( قبل از سررسید یا در سررسید ) بدون هیچ گونه قید و شرط و یا با تحقق شرطی که در زمان صدور تعیین گردیده است وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نماید. صدور ضمانتنامه یکی از انواع خدمات بانکی است که توسط سیستم بانکی ارائه می گردد. ضمانتنامه بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی و به صورت غیر قابل انتقال به غیر، برای مقاصد مختلف صادر می گردد.

ضوابط:
- عدم وجود چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست

تاریخ ویرایش :1398/2/30- 10:51