تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی

تسهیلات مزبور از نوع تسهیلات تکلیفی و ابلاغی به این بانک بوده و شرایط و ضوابط اجرایی هرسال با توجه به اعتبار تخصیص به از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک های عامل ابلاغ می گردد و رعایت مفاد دستور العمل های فوق الذکر برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی الزامی می باشد.
نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارفرمایان طرح های مددجویی کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی کشوربه شرح ذیل میباشد:
 منظور از کارفرمایان طرح های مددجویی، مجریان طرح های مشاغل خانگی، خوداشتغالی و طرح های توسعه ای می باشند.
   سقف تسهیلات فردی :
در طرح های مشاغل خانگی : 000ر000ر50 ریال
در طرح های خود اشتغالی : 000ر000ر200 ریال
در طرح های توسعه ای: 000ر000ر750 ریال ( به ازاء هر نفر 000ر000ر150 ریال و حداکثر تا 5 نفر ) می باشد.
-  طرح های توسعه ای طرح های ایجادی می باشند که حسب ضرورت به منظور افزایش کمی یا کیفی محصولات با خرید تجهیزات جدید و ... توسعه می یابند و به تبع آن نفرات جدید به استخدام کارفرما در می آیند.
  - دستگاه ذیربط ( کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور) موظف است صرفاً کارفرمایانی که دارای پروانه فعالیت برابر ضوابط و مقررات می باشند را به بانک های عامل معرفی نمایند.
-    کنترل پروانه فعالیت و صحت تأسیس کارگاه و ایجاد اشتغال مزبور ابتدائاً توسط نهاد معرفی کننده  بررسی و در مواردی که تسهیلات مزبور از 300 میلیون ریال و بیشتر باشد (2 تا 5 نفر) نیاز به کنترل و ارزیابی توسط بانک عامل از محل کارگاه می باشد.
- انجام کلیه استعلام های لازم اعم از تسهیلات و چک برگشتی کارفرما الزامی است.
- اخذ ضمانت های لازم مبنی بر حسن انجام تعهدات اشتغال زایی از کارفرما برعهده دستگاه ذیربط می باشد.
- تسهیلات قابل اعطاء به کارفرمایان معرفی شده برای اشتغال حداکثر پنج نفر از مددجویان به کار گرفته شده ( به ازای اشتغال هر نفر مددجو حداکثر معادل سقف فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) از سوی بانک عامل قابل اقدام است.
 - در پرداخت تسهیلات به مجریان و کارفرمایان کارگاهی که دارای 2 تا 5 نفر مددجوی مشغول به کار می باشند، علیرغم اینکه بدهکار بانک شخص کارفرما می باشد، لیست شاغلین کارگاه و احراز و شناسایی نفرات و اخذ مدارک شناسایی ایشان در مقطع تشکیل پرونده و ضبط آن ها در پرونده الزامی است.
- بانک عامل موظفند در اعطای تسهیلات به کارفرمایان طرح های مددجویی ، ضمن رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، نسبت به اخذ پروانه فعالیت و وثایق کافی از کارفرما و همچنین بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های اشتغال زایی اقدام نماید.

- در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی  تا سقف سرانه  150 میلیون ریال اخذ یک نفر ضامن معتبر مورد قبول بانک و احراز توانایی مالی متقاضی و ضامن ایشان الزامی می باشد.
-    اعطای تسهیلات قرض الحسنه جدید با تسویه تسهیلات قرض الحسنه قبلی و ارائه معرفینامه از نهاد مزبور  قابل اقدام می باشد.
 در مواردی که متقاضی معرفی شده قبلاً از تسهیلات مزبور نزد شعب هر یک از بانک های عامل استفاده نموده است لازم است کل بدهی خود را تسویه نماید. تا مشمول دریافت تسهیلات جدید شود.
-  پرداخت تسهیلات مابه التفاوت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
- کنترل شرط خوش حسابی متقاضی در تسهیلات مأخوذه قبلی در صورتیکه از بانک مسکن اخذ گردیده باشد الزامی بوده و در صورتیکه نامبرده در پرداخت اقساط خود تأخیر قابل توجهی داشته است پرداخت تسهیلات جدید ولو اینکه در حال حاضر خوش حساب باشد، امکان پذیر نمی باشد.

 

تاریخ ویرایش1396/6/9- 10:19