موارد فسخ و عدول از اجرای مفاد قرارداد موارد فسخ و عدول از اجرای مفاد قرارداد

1- چنانچه مشتری تمامی مبالغ قرارداد (مطالبات بانک) را پرداخت نموده، تعهدات خود را ایفا نماید، مفاد قرارداد اجرا شده و تسهیلات مرابحه تسویه و قرارداد فسخ خواهد شد.
2- هر گاه خریدار بر خلاف هر یک از مفاد قرارداد عمل نماید یا اقساط خود را در مرابحه نسیه اقساطی در موعد مقرر نپردازد، تمامی بدهی وی به دین حال تبدیل می­گردد. در این حالت بانک می‌تواند جهت وصول مطالبات معوق به علاوه اصل بدهی اقساط سررسید­ نشده از طریق اقدام بر روی وثایق اخذ شده و یا رجوع به مراجع قضایی و اجرایی یا به هر طریق دیگر، نسبت به وصول مطالبات و جبران ضرر و زیان وارده اقدام نماید.


توضیح: در صورت اقدام به صدور اجرائیه و یا ارجاع پرونده به واحدهای قضایی، اداری و اجرایی، کلیه هزینه‌های مترتب، بر عهده خریدار خواهد بود.