پرداخت تسهیلات مشارکت روستائی پرداخت تسهیلات مشارکت روستائی

              عنوان فرآیند: پرداخت تسهیلات مشارکت روستائی                          دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت نامه مدیریت مبنی بر تامین اعتبار، نوع پرداخت تسهیلات، سهمیه هر شعبه و معرفی نامه بنیاد مسکن جهت معرفی لیست افراد، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5  
2 مراجعه مشتری به شعبه جهت ارائه درخواست تسهیلات (گاها از طرف شعبه با مشتری جهت حضور تماس حاصل می‌گردد) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
3 ارائه چک لیست به مشتری و راهنمائی‌های لازم رئیس یا معاون اعتبارات 7  
4 افتتاح حساب قرض‌الحسنه (فرایندهای دایره خدمات بانکی کد فرایندی k42 , k40) متصدی امور بانکی 28  
5 دریافت مدارک هویتی وام‌گیرنده و ضامن، سفته و ...برگه تکمیل شده درخواست تسهیلات از مشتری و تکمیل فرم اطلاعات مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 10  
6 بررسی مدارک ارائه شده  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
7 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات رئیس یا معاون شعبه 10  
8 اخذ استعلام‌ها (چک برگشتی، عدم تسهیلات معوق و...) و بررسی شرایط دریافت تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 10  
9  صدور سند کارمزدها، هزینه تمبر، تشکیل پرونده و ... و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 5  
10 دریافت هزینه‌ها و ثبت سند متصدی امور بانکی 5  
11 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی و اخذ رسید از مامور مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات 1  
12 بررسی پرونده ارزیابی شده رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
13 افتتاح موقت در سیستم مشارکت رئیس یا معاون اعتبارات 3  
14 تنظیم پیش‌نویس و اخذ امضاء از وام‌گیرنده، ضامنین و ثبت شماره رئیس یا معاون اعتبارات 7  
15 اخذ پرینت قراردادها و پیش‌نویس و صدور سند هزینه‌ها و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 5  
16 دریافت اسناد کارمزدی متصدی امور بانکی 5  
17 بررسی و امضاء پیش‌نویس رئیس یا معاون شعبه 5  
18 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه بایگان  1  
19 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5 4
20 بررسی نامه و اقدامات مقتضی رئیس یا معاون اعتبارات 5  
21 کنترل صحت مفاد درج شده در سند رهنی ارسالی از دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات 5  
22 قطعی نمودن تسهیلات و اخذ پرینت های قطعی نمودن تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 5  
23 بررسی و امضاء پرینت‌های قطعی رئیس یا معاون شعبه  3  
24 تهیه نامه به بنیاد مسکن مبنی بر اتمام فرایند پرونده جهت صدور معرفی‌نامه دریافت سهم‌الشرکه(مرحله اول) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
25 بررسی و امضای نامه رئیس یا معاون شعبه 3  
26 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری  بایگان  1  
27 دریافت نامه و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 2 7
28 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان  1  
29 بررسی نامه دریافتی رئیس یا معاون اعتبارات 3  
30 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی و اخذ رسید از مامور مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات 1  
31 بررسی پرونده ارزیابی شده رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
32 ثبت اسناد در سیستم مشارکت، نوین و متمرکز جهت واریز سهم‌الشرکه رئیس یا معاون اعتبارات 10  
33 تهیه نامه به بنیاد مسکن مبنی بر اتمام فرایند پرونده جهت صدور معرفی‌نامه دریافت سهم‌الشرکه رئیس یا معاون اعتبارات 10  
34 بررسی و امضای نامه رئیس یا معاون شعبه 3  
35 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری  بایگان  1  
36 بایگانی پرونده بایگان  5  
جمع کل 206 25
توضیحات: برای دریافت مراحل بعدی سهم‌الشرکه، متقاضی طی نامه‌ای که از بنیاد مسکن ارائه می‌دهد، بانک طی مراحل 27 الی 36 اقدام به واریز سهم‌الشرکه‌های بعدی می‌نماید.

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:52