اجاره به شرط تملیک اجاره به شرط تملیک

              عنوان فرآیند: اجاره به شرط تملیک                        دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت نامه از مدیریت به‌همراه پیوست‌های سازمان مربوطه و معرفی کامل فرد (یا افراد) رئیس یا معاون شعبه 5  
2 بررسی، صدور دستور و ارجاع به دایره اعتبارات رئیس یا معاون شعبه 5  
3 مراجعه مشتری به شعبه جهت ارائه درخواست تسهیلات (گاها از طرف شعبه با مشتری جهت حضور تماس حاصل می‌گردد) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
4 ارائه چک لیست به مشتری و راهنمائی‌های لازم رئیس یا معاون اعتبارات 7  
5 افتتاح حساب قرض‌الحسنه (فرایندهای دایره خدمات بانکی کد فرایندی k42 , k40) متصدی امور بانکی 28  
6 دریافت مدارک هویتی وام‌گیرنده و ضامن، سفته و ... و معرفی‌نامه از نهاد مربوطه (بنیاد مسکن)، برگه تکمیل شده درخواست تسهیلات از مشتری و تکمیل فرم اطلاعات مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 10  
7 بررسی مدارک ارائه شده  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
8 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات رئیس یا معاون شعبه 10  
9 اخذ استعلام‌ها (چک برگشتی، عدم تسهیلات معوق و...) و بررسی شرایط دریافت تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 10  
10  صدور سند کارمزدها، هزینه تمبر، تشکیل پرونده و ... و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 5  
11 دریافت کارمزدها و ثبت سند متصدی امور بانکی 5  
12 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی و اخذ رسید از مامور مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات 1  
13 بررسی پرونده ارزیابی شده رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
14 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده ) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
15 تهیه و تنظیم پیش‌نویس، پرینت قراردادها و صدور اسناد کارمزدها و هزینه بیمه رئیس یا معاون اعتبارات 5  
16 دریافت کارمزدها و ثبت سند رئیس یا معاون اعتبارات 5  
17 اخذ امضاء از مشتری ذیل قراردادها  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
18 بررسی و امضاء پیش‌نویس  رئیس یا معاون شعبه 1  
19 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه بایگان  1  
20 کنترل اسناد رهنی برگشتی از دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات 3 4
21 قطعی نمودن تسهیلات در سیستم خوددریافت، پرینت و صدور کارت قسط رئیس یا معاون اعتبارات 5  
22 تهیه معرفی‌نامه بهمراه یک نسخه از انعقاد قرارداد به سازمان مربوطه جهت تحویل واحد رئیس یا معاون اعتبارات 10  
23 بررسی، کنترل نهائی و امضاء رئیس یا معاون شعبه 3  
24 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه بایگان  2  
25 تحویل به نماینده سازمان رئیس یا معاون اعتبارات 1  
جمع کل 150 11

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:53