نحوه اخذ یا اعلام موافقت با رهن وثیقه مازاد در پرداخت تسهیلات نحوه اخذ یا اعلام موافقت با رهن وثیقه مازاد در پرداخت تسهیلات

         عنوان فرآیند: نحوه اخذ یا اعلام موافقت با رهن وثیقه مازاد در پرداخت تسهیلات                    دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری(شفاها) و راهنمائی‌های لازم رئیس یا معاون اعتبارات 5  
2 بررسی خوش‌حسابی و عدم وجود اقساط معوق از جانب مشتری(استعلام) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
3 بررسی حالات مختلف: راهن اول بانک مسکن-راهن دوم بانک مسکن(1)، راهن اول بانک مسکن-راهن دوم سایر بانک‌ها یا سازمان‌‌ها(2)، راهن اول سایر بانک‌ها یا سازمان‌ها-راهن دوم بانک مسکن(3) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
4 دریافت درخواست از جانب مشتری در ارتباط با رهن مازاد(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
5 بررسی و صدور دستور(1) رئیس یا معاون شعبه 5  
6 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(1) بایگان 1  
7 تهیه نامه به مقصد شعبه راهن اول جهت اخذ مجوز رهن مازاد(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
8 بررسی نامه و امضاء(1) رئیس یا معاون شعبه 3  
9 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارجاع(1) بایگان 1  
10 دریافت پاسخ از شعبه(1) رئیس یا معاون شعبه 1 4
11 بررسی، صدور دستور و ارجاع به دایره اعتبارات(1) رئیس یا معاون شعبه 5  
12 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(1) بایگان 1  
13 دریافت نامه سازمان از جانب مشتری مبنی بر درخواست موافقت قرار گرفتن در رهن مازاد(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
14 بررسی دولتی(a) یا خصوصی(b) بودن سازمان(2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
15 تهیه نامه به مدیریت جهت اخذ مجوز (b)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
16 بررسی نامه و امضاء(b)(2) رئیس یا معاون شعبه 5  
17 دریافت نامه مجوز از مدیریت(b)(2) رئیس یا معاون شعبه 3  
18 بررسی، صدور دستور و ارجاع به دایره اعتبارات(b)(2) رئیس یا معاون شعبه 1  
19 تهیه موافقت‌نامه و ارائه مجوز (مطابق با دستورالعمل) جهت قرار گرفت سازمان مربوطه بعنوان راهن دوم(b)(a)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
20 بررسی نامه و امضاء(b)(a)(2) رئیس یا معاون شعبه 5  
21 ثبت در دفتر نامه‌های صادره، بایگانی سوابق و تحویل نامه به مشتری(b)(a)(2) بایگان 5  
22 تنظیم نامه به‌منظور اخذ موافقت از سازمان مربوطه جهت قرار گرفتن بانک مسکن بعنوان راهن دوم (و همچنین در یافت مجوز صدور اجرائیه از جانب راهن دوم)(3) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
23 بررسی نامه و امضاء(3) رئیس یا معاون شعبه 5  
24 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارائه با سازمان مربوطه(3) بایگان 1  
25 دریافت موافقت‌نامه (تحویل با مشتری)(3) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
26 بررسی نامه، دستور و ارجاع به دایره اعتبارات(3) بایگان 5  
27 ثبت در دفتر نامه‌‌های وارده(3) رئیس یا معاون شعبه 1  
28 دریافت نامه و ادامه مراحل اعتباری**(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 188  
جمع کل 291 4
  زمان میانگین 227  
توضیحات: بانک مسکن در قراردادهای فردی مسکن و مشارکت مدنی بعنوان راهن اول قرار می‌گیرد و تنها در جعاله می‌تواند بعنوان راهن دوم قرار گیرد.
توضیحات28**: حال بسته به موضوع و دستورالعمل‌های جاری، بانک به متقاضی؛ تسهیلات یا ضمانت‌نامه ارائه می‌دهد که در فرایندهای قبل به طور کامل لحاظ گردیده است. 
دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1399/3/7- 10:10