اصلاح قراردادهای تسهیلاتی اصلاح قراردادهای تسهیلاتی

             عنوان فرآیند: اصلاح قراردادهای تسهیلاتی                         دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 بررسی نوع اشتباه رخ داده: تاریخ انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد، نرخ سود(1) یا عدم تطابق سرفصل تسهیلات با موضوع پرداخت(2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
2 تهیه نامه به مدیریت جهت درخواست اصلاح مورد (یا موارد) و معرفی فرد با شماره تسهیلاتی بمنظور دریافت رمز جهت اصلاح(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
3 بررسی نامه و امضاء(1) رئیس یا معاون شعبه 3  
4 دریافت تماس تلفنی از مدیریت و اخذ رمز(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
5 اصلاح در سیستم خوددریافت(1) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
6 فراخواندن مشتری و مطلع ساختن وی از مغایرت پیش‌آمده(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
7 بررسی مغایرت پیش‌آمده(مانده‌بدهی کمتر شده باشد(a)، مانده‌بدهی بیشتر گردیده باشد(b)) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
8  تنظیم قرارداد داخلی و اخذ امضا از مشتری(a) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
9 تهیه نامه به مقصد دفترخانه و ذکر اصلاحات در مواد قرارداد(b) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
10 بررسی نامه و امضاء(b) رئیس یا معاون شعبه 3  
11 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارائه به دفترخانه(b) بایگان 1  
12 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور(b) رئیس یا معاون شعبه 5 4
13 ثبت در دفتر نامه‌های وارده و ارجاع به دایره اعتبارات(b) بایگان 1  
14 اخذ پرینت سرلوحه و قرارداد جدید و اخذ امضا از مشتری ذیل قراردادها(b) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
15 بررسی و امضاء پرینت‌های قطعی یا قرارداد داخلی(b)(a) رئیس یا معاون شعبه 3  
16 تغییر سرفصل در سیستم(2) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
17 فراخواندن مشتری و مطلع ساختن وی از مغایرت پیش‌آمده(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
18 ایجاد سرفصل جدید تسهیلاتی، اخذ پرینت قرارداد جدید و امضاء مشتری ذیل آن(2) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
19 بررسی و امضاء(2) رئیس یا معاون شعبه 3  
20 قطعی نمودن تسهیلات(2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
21 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارسال اصلاحیه به دفترخانه(2) بایگان 1  
22 بایگانی پرونده(2)(1) بایگان 5  
جمع کل 87 4
  زمان میانگین 41.4  
توضیحات: تقبل هزینه‌های ایجاد شده بهنگام بروز اختلاف بصورت شخصی(کاربر اعتبارات) بوده و مبلغی از مشتری دریافت نمی‌گردد.    
توضیحات: بعضی از اسناد نیز علاوه بر ثبت در سیستم خوددریافت، در سیستم نوین نیز ثبت می‌گردند.    
دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:54

مطالب مرتبط مطالب مرتبط