قطعی نمودن تسهیلات مسکن مهر(نمونه 4 واحدی) قطعی نمودن تسهیلات مسکن مهر(نمونه 4 واحدی)

>
                           عنوان فرآیند: قطعی نمودن تسهیلات مسکن مهر(نمونه 4 واحدی)                  دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت نامه از مسکن مهر مربوطه جهت تبدیل فروش تدریجی به قطعی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده، ارجاع نامه و پرونده از بایگانی به دایره اعتبارات  بایگان 5  
3 دریافت نامه، دریافت مدارک و اسناد مالکیت واحدها رئیس یا معاون اعتبارات 10  
4 بررسی و کنترل محتویات پرونده از لحاظ مدارک، اسامی و ... رئیس یا معاون اعتبارات 30  
5 بررسی و کنترل لیست ارسالی از تعاونی(مدارک، اسامی و ...) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
6 تهیه لیست نهائی از پرونده‌ها جهت ارسال به ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 7  
7 ارسال به ارزیابی مدیریت و اخذ رسید از مامور کلر رئیس یا معاون اعتبارات 3  
8 دریافت پرونده‌ها به همراه لیست از مدیریت رئیس یا معاون اعتبارات 1  
9 بررسی و کنترل لیست به همراه پرونده‌ها رئیس یا معاون اعتبارات 5  
10 تنظیم قرارداد تبدیل تدریجی به قطعی رئیس یا معاون اعتبارات 60  
11 اخذ امضای متقاضی ذیل قرارداد و صدور اسناد کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات 20  
12 دریافت کارمزدها متصدی امور بانکی 5  
13 بررسی و امضای پرونده رئیس یا معاون اعتبارات 40  
14 تهیه نامه به دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات 60  
15 بررسی و امضای پرونده و نامه رئیس یا معاون شعبه 20  
16 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان 1  
17 دریافت و کنترل قرارداد قطعی دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات 1  
18 قطعی نمودن تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 20  
19 اخذ پرینت های قطعی نمودن تسهیلات، مهر و امضا و تبدیل کارت قسط رئیس یا معاون اعتبارات 20  
20 بررسی و امضای پرینت های قطعی رئیس یا معاون شعبه 10  
21 عودت مدارک و سفته‌ها و ... رئیس یا معاون اعتبارات 5  
22 بایگانی پرونده بایگان 5  
جمع کل 343 0
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:48